การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : กรมช่างทหารใน
งานช่างต่างๆ เช่น งานประดับกระจก ช่างแกะ ช่างหล่อ ช่างหัวโขน ช่างลายรดน้ำ

กรมช่างทหารใน

กรมช่างทหารใน เป็นกรมช่างหลวงกรมหนึ่งมาแต่สมัยโบราณ ชื่อว่า “ช่างทหารใน” นี้หมายความว่า ทหารจำพวกที่มีฝีมือ และ ความสามารถเป็นช่างประเภทต่างๆ ได้ทำราชการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ทหารช่างของในหลวง เป็นกรมที่ขึ้นอยู่กับกรมทหารใน ซึ่งเป็นกรมใหญ่ มีหน้าที่รักษาพระองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว อยู่ในบังคับบัญชาของกระทรวงวัง และ สังกัดอยู่กับกรมล้อมพระราชวังมาแต่โบราณ

บริเวณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ชั้นกลาง

รูปภาพ บริเวณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ความเป็นมาของ “กรมช่างทหารใน” นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชาธิบาย ขึ้นไว้ให้ทราบดังต่อไปนี้

“…คงมีขึ้นด้วย เหตุที่เจ้ากรม หรือ ปลัดกรมคนใดคนหนึ่งในกรมทหารใน เป็นผู้เข้าใจในการปลูกสร้าง จึงตรัสใช้ ผู้รับสั่งนั้นก็ต้องเสาะแสวงหาช่างมาเป็นลูกมือ งานมากขึ้น ก็ต้องตั้งขึ้นเป็นกรมช่างทหารใน”

“ผู้ซึ่งเป็นนายด้านทำงานนั้นไม่ต้องเลือกว่าเป็นช่าง หรือไม่เป็น… เพราะนายด้านไม่เป็นคนเข้าใจในการช่าง จึงต้องมีนายช่างคนหนึ่ง มีพระราชสงคราม เป็นต้น สำหรับให้ตัวอย่าง กะส่วนที่จะทำ”

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับหน้าที่ และ ภารกิจของบรรดาข้าราชการทหาร ที่อยู่ในกรมนี้ไว้ว่า

“เป็นพนักงาน ซึ่งจะทำหน้าที่ประทับ พลับพลา หรือ ทำการที่เป็นการใหญ่จะให้แล้วโดยเร็ว เช่น ทำพระที่นั่ง ทำพระเมรุ เป็นต้น" และ “กรมช่างทหารใน เป็นกรมช่างไม้ ทำการอยู่ในพระบรมมหาราชวัง และ เป็นนายช่างที่ สำหรับจะตรวจการงานที่มีนายด้านไปทำ”

หน้าที่ และ ภารกิจของกรมช่างทหารใน ที่นอกเหนือไปจากราชการงานช่างต่างๆ แล้ว ยังจะต้องทำหน้าที่เป็น “ฝีพาย” ลงประจำเรือหลวง ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลวิถีด้วย

ครั้นเวลาล่วงมาถึง รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปรับปรุงกรมกองต่างๆ ที่เป็นราชการในราชสำนักให้เหมาะสมกับกาลสมัย และ ความเจริญทีก้าวเร็วกว่ากาลก่อน กรมทหารใน และ กรมช่างทหารใน ในกรมทหารในก็ถูกยุบเลิกไป เป็นที่สิ้นสุดกรมช่างทหารในแต่สมัยนั้น