งานช่างประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

เป็นงานช่างไทย แขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ จำแนกแยกย่อยออกมาในหมู่งาน ช่างรัก

ซึ่งในงานช่างประดับมุก หมายถึง การช่างที่ใช้เปลือกหอยทะเลบางชนิด มาเลื่อย หรือ โกรก (ฉลุ) ประดับลงไปบนพื้นวัสดุ โดยมียางรัก เป็นตัวประสาน

 

คลิกที่นี่เพื่อไปอ่านเรื่องช่างประดับมุก
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : หนังสือ เอกสาร และเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ

หมวดหนังสือ

กรมช่างสิบหมู่ (Department of the Ten Crafts)

สัมมนาวิชาการ ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมวดเอกสารต่างๆ ที่น่าสนใจ

เครื่องบูชาเทศมหาชาติ พนมหมาก พนมเบี้ย พนมดอกไม้ และเทียนพนม

หมวดเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ
โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) หรือโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
งานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ)