งานช่างประดับมุก (Mother of pearl Inlay)

เป็นงานช่างไทย แขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ จำแนกแยกย่อยออกมาในหมู่งาน ช่างรัก

ซึ่งในงานช่างประดับมุก หมายถึง การช่างที่ใช้เปลือกหอยทะเลบางชนิด มาเลื่อย หรือ โกรก (ฉลุ) ประดับลงไปบนพื้นวัสดุ โดยมียางรัก เป็นตัวประสาน

 

คลิกที่นี่เพื่อไปอ่านเรื่องช่างประดับมุก
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สัมมนาวิชาการ ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง และบานประตู ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สัมมนาวิชาการ ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวข้อเรื่องต่างๆ ที่นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ มิได้เรียงตามหนังสือต้นฉบับ ผมได้เลือกหัวข้อเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นหลักก่อน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงต้องขออภัยที่ผมไม่สามารถนำเอาทุกเรื่องมาเผยแพร่ได้ในขณะนี้

ยางรักในศิลปไทย (จุลทัศน์ พยาฆรานนท์)

ยางรักในงานสถาปัตยกรรม

ยางรักในงานประติมากรรม และงานจิตรกรรม

ยางรักในงานประณีตศิลป

ยางรักในงานหัตถกรรม