การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : สารบัญหลัก กระบวนพยุหยาตราชลมาค (The Royal Barge Procession)

สารบัญ กระบวนพยุหยาตราชลมาค (The Royal Barge Procession)

ประวัติพระราชพิธีการเสด็จฯ กระบวนพยุหยาตราชลมารค

ยุคแรกเริ่มของกระบวนเรือ

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์

เรือพระราชพิธี

เรือพระที่นั่ง

เรือเหล่าแสนยากร

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค

กระบวนพยุหยาตราใหญ่

กระบวนพยุหยาตราน้อย

กระบวนราบใหญ่

กระบวนราบน้อย

กระบวนราบย่อ

ระเ้บียบพิธีปฏิบัติ

กระบวนพยุหยาตราชลมารคในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙

การจัดรูปกระบวนเรือฯ พร้อมตำแหน่ง กระบวนพยุหยาตราชลมารคในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน

๑. การจัดรูปกระบวนเรือ

๒. การเคลื่อนกระบวนเรือ

ข้อมูลจำเพาะเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธี

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

เรือเอกชัยเหินหาว และ เรือเอกชัยหลาวทอง

เรือครุฑเหินเห็จ และ เรือครุฑเตร็จไตรจักร

เรือพาลีรั้งทวีป และ เรือสุครีพครองเมือง

เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ และัเรือกระบี่ปราบเมืองมาร

เรืออสุรวายุภักษ์ และ เรืออสุรปักษี

เรือเสือทะยานชล และ เรือเสือคำรณสินธุ์

เรือตั้งปิดทองทึบ

เรือดั้ง และ เรือกราบ

เรือดั้งทองขวานฟ้า และ เรือดั้งทองบ้าบิ่น

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

ประวัติเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ

กาพย์เห่เรือชนะเลิศการประกวด เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

อธิบายตำนานเห่เรือ พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมได้รวบรวมจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ เท่าที่จะสามารถค้นหามาได้ ในบางครั้งจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการนำเสนอผ่านหน้าเพ็จในหน้าเว็บเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกับหนังสือต้นฉบับ เช่น การลำดับเรื่องราว การจัดรูปแบบหน้า ภาพประกอบ กล่าวคือ หนังสือบางเล่มมีเฉพาะข้อมูล แต่ไม่มีภาพประกอบ หรือบางครั้งมีภาพประกอบมาด้วย แต่เป็นสำเนาสีขาวดำ ผมก็เลยใช้วิธีเอารูปภาพ ที่ผมเคยบันทึกภาพในโอกาศต่างๆ มาใช้ประกอบ หรืออาจจะใช้รูปภาพจากหนังสือเล่มอื่นที่ความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันมาใช้ประกอบ เช่น เรื่องช่างสิบหมู่ ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ผมไม่มีหนังสือต้นฉบับ (เพราะราคาแพงมาก) ดังนั้นผมก็เลยใช้รูปภาพประกอบจากรูปภาพที่ผมเคยบันทึกภาพไว้ในโอกาศต่างๆ หรือใช้รูปภาพจากหนังสือเล่มอื่นๆ มาใช้ประกอบในการนำเสนอบนเว็บไซต์นี้

และหนังสือบางเล่มมีการนำรูปภาพที่สวยงามมาประกอบในเนื้อหา แต่น่าเสียดายผู้เขียนไม่ได้เขียนคำอธิบายรูปภาพที่ใช้นำมาประกอบในเนื้อหาส่วนนั้นๆ (ซึ่งเข้าใจว่าผู้เขียนหนังสือที่มีการนำรูปภาพมาประกอบแต่ไม่เขียนคำอธิบายประกอบรูปภาพนั้น ผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นๆ เข้าใจว่าผู้อ่านสามารถใช้วิจารณาญาณของตนเองว่ารูปภาพที่ปรากฎต่อสายต่อตนเองนั้นหมายถึงอะไร) ดังนั้นในบางรูปภาพที่ผมพอจะมีความรู้ หรือ สามารถค้นหาข้อมูลมาได้ ผมจะพยายามเขียนคำอธิบายประกอบรูปภาพด้วยตนเอง ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่ารูปภาพที่นำมาใช้ประกอบ เป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไร แต่ในบางกรณี บางรูปภาพผมคิดว่าเป็นรูปภาพที่มีความสำคัญ แต่ท่านผู้เขียนไม่ได้เขียนคำอธิบายรูปภาพประกอบไว้ในหนังสือต้นฉบับ ผมจึงจำเป็นต้องนำรูปภาพนั้นนำเสนอประกอบข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่นำเสนอนั้นสมบูรณ์ที่สุด (ประเด็นนี้ เป็นประเด็นที่มีความสำคัญมาก สำหรับผู้เขียนหนังสือ หรือเอกสารใดๆ หากท่านตัดสินใจใช้รูปภาพประกอบไว้ในหนังสือ หรือเอกสารต่างๆ ท่านควรเขียนคำอธิบายใต้ภาพ หรือคำอธิบายประกอบรูปภาพ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลที่ตรงกันกับเจตนาของท่านผู้เขียนฯ เพราะทุกคนมีความรู้ ความสามารถไม่เท่ากัน ดังนั้นการตีความหมายจากรูปภาพ ที่ไม่มีคำอธิบายใต้รูปภาพ อาจผิดเพี้ยนไปจากความตั้งใจที่ท่านผู้เขียนฯ ต้องการนำเสนอก็เป็นได้)

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ จะมีแหล่งอ้างอิง สามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ห้องสมุด เป็นต้น ในที่นี้จะระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือเนื้อหาไว้ที่บริเวณด้านล่างของแต่ละหน้าเว็บเพ็จ ในหน้าสารบัญหลักของหัวข้อเรื่องนั้นๆ คล้ายกับเชิงอรรถในหนังสือ

ในบางครั้งท่านอาจพบคำผิด หรือข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งอาจเกิดความจากพิมพ์ผิดพลาดได้ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลและเนื้อหาที่นำเสนอถูกต้องที่สุด หากท่านพบข้อผิดพลาด หรือ ต้องการแนะนำ หรือเสนอแนะแนวความคิดต่างๆ ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผมยินดีน้อมรับไว้ เพื่อปรับปรุง และแก้ไข ให้ถูกต้องเหมาะสมและดีที่สุด เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเชื่อถือได้

การนำเสนอข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาในเชิงข้อมูลเพื่อการศึกษา มิได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางการค้าใดๆ หากท่านเห็นสมควรว่า เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และท่านคิดว่าต้องการสนับสนุนเราๆ ก็ยินดีรับไว้ โดยท่านสามารถส่งอีเมล์ หรือจดหมายมาคุยกับเราได้นะครับ ตามที่อยู่ที่ปรากฎด้านล่างนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย ที่กรุณาแวะเข้ามาอ่านเว็บไซต์ของเรา หากมีข้อผิดพลาดประการใด เราต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 กระบวนพยุหยาตราชลมารค The Royal Barge Porcession.กรุงเทพฯ : Tourism Authority of Thailand, ม.ป.ป
หน้าปกหนังสือ กระบวนพยุหยาตราชลมารค The Royal Barge Procession
รูปภาพ ปกหนังสือเรื่อง กระบวนพยุหยาตราชลมารค